Disclaimer en Privacyverklaring

Deze website is de website van de Nederlandse Vereniging voor Calcium en Botstofwisseling (NVCB). In eerste instantie is de website bedoeld voor de leden van deze vereniging. De informatie op deze website is bedoeld ter informatie en orientatie, en aan de informatie zoals verschaft op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

De NVCB ontvangt financiele ondersteuning voor de organisatie van de najaarsvergadering en voor een aantal van de prijzen die wij beschikbaar stellen voor onze leden, namelijk de presentatieprijs en de proefschriftprijs. De sponsoren hebben geen recht op inspraak in de inhoud van de najaarsvergadering, en bezitten niet het recht om de uitslag van de prijs te bepalen. Verder wordt de informatie op deze website niet gesponsord.

Onze website bevat geen advertenties, anders dan aankondigingen van wetenschappelijke bijeenkomsten en congressen, en links naar zuster-verenigingen.

Deze website wordt actief bijgehouden door:

dr. A.D.Bakker, celbioloog en botonderzoeker, secretaris van de NVCB


Privacy

Bezoekers van de website worden niet gevolgd of geanalyseerd. Persoonlijke informatie wordt niet verzameld. De website gebruikt alleen technische cookies. Op de website worden geen contactgegevens bewaard van geregistreerde gebruikers c.q. leden.

Nederlandse Vereniging voor Calcium en Botstofwisseling, gevestigd aan Bonnikestraat 49, 1222EK HILVERSUM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Nederlandse Vereniging voor Calcium en botstofwisseling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Nederlandse Vereniging voor Calcium en botstofwisseling bewaart gegevens omtrent uw aanwezigheid tijdens de najaarsvergadering tot een maximale duur van 7 jaar. Wij doen dit omdat betalend bezoekers van de najaarsvergadering automatisch lid worden gedurende het daaropvolgende jaar (registratie van lidmaatschap). Daarnaast zijn enkel prijzen expliciet bedoeld voor leden van de NVCB. Tevens bewaren wij de programma's van de najaarvergaderingen tot maximaal 7 jaar. Dit omdat men, om aanmerking te komen van enkele van onze prijzen, ten minste 2 maal een orale presentatie dient te hebben gehouden.

Tot slot bewaren wij de dieetvoorkeuren tussen het moment van inschrijving voor de najaarsvergadering en een week na de najaarsvergadering van het desbetreffende jaar. Dieetvoorkeuren worden niet gearchiveerd.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nvcb@acta.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nederlandse Vereniging voor Calcium en Botstofwisseling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Nederlandse Vereniging voor Calcium en Botstofwisseling verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Nederlandse Vereniging voor Calcium en Botstofwisseling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogrammas of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nederlandse Vereniging voor calcium en Botstofwisseling) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Nederlandse Vereniging voor Calcium en Botstofwisseling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn voor uw gegevens van 7 jaar na het leveren van een dienst, zoals het lidmaatschap en congresdeelname. Dit is de wettelijke bewaartermijn voor de basis administratie die gesteld wordt door de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Nederlandse Vereniging voor Calcium en Botstofwisseling deelt uw persoonsgegevens aleen met derden als dit noodzakelijk om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. De Nederlandse Vereniging voor Calcium en Botstofwisselingdeelt uw persoonsgegevens niet met bedrijven.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Nederlandse Vereniging voor Calcium en Botstofwisselinggebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nederlandse Vereniging voor Calcium en Botstofwisseling, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nvcb@acta.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Nederlandse Vereniging voor Calcium en Botstofwisseling wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Nederlandse Vereniging voor Calcium en Botstofwisseling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via nvcb@acta.nl. De Nederlandse Vereniging voor Calcium en Botstofwisseling heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: